Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti poskytovatele Vlastimila Burky, IČ 73575411, se sídlem Kratonohy, Kratonohy 77, 50324 a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované Vlastimilem Burkou (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel (dále jen „Služba“). Tato Služba je dostupná všem účastníkům.

 

Službu zajišťuje poskytovatel Vlastimil Burka na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

 

Účastník, který má zájem změnit poskytovatele služeb a přenést své telefonního čísla k novému poskytovateli (dále jen přejímajícímu poskytovateli), musí pro úspěšné provedení přenosu čísla:

 

- uskutečnit právní úkon směřující k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u původního poskytovatele služby (dále jen opouštěný poskytovatel),

 

- uzavřít s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), spolu se žádostí o přenesení telefonního čísla od opouštěného poskytovatele služeb a dohodnout s ním datum přenesení čísla,

 

- právní úkon směřující k řádnému ukončení služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele uskutečnit nejpozději následující pracovní den po té, kdy dojde k doručení žádosti účastníka o poskytování služeb přejímajícímu poskytovateli. Opouštěný poskytovatel bezodkladně předá účastníkovi kód potvrzující ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem na přenášeném čísle, a to v případě, že se jedná o mobilní číslo. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta 4 pracovních dnů na přenos čísla nezačala běžet.

 

Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem mezi 00.00 – 06.00 hod. v případě mobilních čísel a mezi 06.00 – 19.00 hod. v případě pevných čísel. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.

 

 

 

2. Přenesení čísla

 

2.1. Poskytovatel Vlastimil Burka jako přejímající poskytovatel

 

Žádost (objednávka) o přenos čísla musí obsahovat následující údaje:

 

- jméno, příjmení/firma, bydliště/sídlo, účastníka případně IČ, DIČ,

 

- identifikační údaje opouštěného poskytovatele,

 

- identifikaci přenášeného čísla, případně čísel,

 

- kontaktní telefonní číslo, email - platné referenční sílo účastníka u opuštěného poskytovatele – platí pouze pro přenositelnost pevných čísel

 

- platný kód potvrzující ukončení smluvního vztahu u opouštěného poskytovatele - platí pouze pro přenositelnost mobilních čísel

 

Po registraci žádosti sdělí poskytovatel Vlastimil Burka účastníku identifikaci objednávky a dohodnutý termín zahájení přenosu. Poskytovatel Vlastimil Burka průběžně informuje účastníka o průběhu procesu přenosu, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailem nebo telefonicky.

 

Po úspěšném ověření průběhu přenosu zašle poskytovatel Vlastimil Burka jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu účastníkovi informační SMS nebo e-mail s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu.

 

Poskytovatel Vlastimil Burkla je oprávněn účtovat za přenos čísla poplatek stanovený v ceníku služby přenositelnosti telefonních čísel, který je uveřejněn v čl. 6 těchto podmínek.

 

2.2. Poskytovatel Vlastimil Burka jako opouštěný poskytovatel

 

Ustanovení pojednávající o jednání opouštěného poskytovatele služeb se použijí i na případy, kdy opouštěným poskytovatelem služby je poskytovatel Ing. Miroslav Vít.

 

 

 

3. Ostatní ustanovení

 

U mobilního čísla je kód pro přenos (ČVOP) platný 60 kalendářních dní, u pevných čísel, kde se pro přenos používá Referenční číslo zákazníka, není platnost stanovena. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení a jsou splněny všechny podmínky Služby.

 

Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

 

Účastník může požádat o přenesení čísla i poté, co již podal výpověď (popř. bylo jinak stanoveno datum ukončení poskytování služeb), nejpozději však pět pracovních dní před uplynutím výpovědní doby (popř. datem, kdy má dojít k ukončení poskytování služeb na příslušném čísle).

 

 

 

4. Ustanovení společná

 

Žádost (objednávka) o změnu poskytovatele služby bude odmítnuta v případě, že: 

 

- není splněna podmínka ukončení poskytování služby u opouštěného poskytovatele, pokud se přejímající a opouštěný poskytovatel nedohodnou jinak,

 

- telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce na přenos čísla,

 

- existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla, - na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací,

 

- jedná se o číslo určené výlučně k interním, testovacím či systémovým účelům,

 

- jedná se o interní číslo k očíslování služeb.

 

 

 

5. Ustanovení společná a závěrečná

 

Poskytovatel Vlastimil Burka je oprávněn tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.wifi4u.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

 

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel nabývají platnosti a účinnosti dne 3.4.2014.

 

 

 

6. Ceník přenositelnosti čísel

 

Za přenesení pevného čísla formou Jednoduché objednávky je účtována cena 1331 Kč s DPH ve výši 21%, v případě přenesení ISDN linky či série čísel formou Komplexní objednávky je účtována cena 2662 Kč s DPH ve výši 21%.

 

Za přenesení mobilního čísla formou Jednoduché objednávky je účtována cena 300 Kč s DPH ve výši 21%.

 

7. Výše vyrovnání při předčasném ukončení služby

 

Služba je poskytována na dobu neurčitou a není vázána žádným smluvním závazkem. Při ukončení služby nedochází k žádnému vyrovnání při předčasném ukončení služby z důvodu přenesení čísla.